شورای نظارت و هماهنگی

شورای نظارت و هماهنگی 2

شورای نظارت و هماهنگی سما نجف آباد


ریاست شورا :   دکتر امیررضا نقش

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

 دکتر نقش


دبیر شورا : سركار خانم دكتر شهلا روز بهاني 

 دكتر روز بهاني 2